EnglishMagyar Bejelentkezés

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
(ÁSZF)

1. Alkalmazhatóság
Jelen feltételek a Ciruskate Kft. (továbbiakban Eladó) termékeinek értékesítésére vonatkoznak, az
Eladó és a Vevő közötti adásvételre érvényesek. Ezen feltételek kiegészülhetnek, illetve
módosulhatnak az Eladó és a Vevő között létrejött külön megállapodásokban (pl. Ciruskate
Nagykereskedői Keretszerződés, Kondíciós Lap, Licensz Partner Szerződés, külön megállapodás
vagy megrendelés) rögzített eltérő tartalmú és kölcsönösen elfogadott feltételekkel. A Vevő
megrendelésével egyidejűleg elfogadja a Ciruskate Kft. általános szerződési feltételeit.

2. Ár

2.1 Standard termékek (széria termékek)

A standard termékek ára az Eladó által kibocsátott, érvényben lévő internetes árjegyzékben szereplő
ár. Ezek az árak az Eladó telephelyén történő áruátvétel feltételei mellett érvényesek. Az Eladó az
árjegyzékben szereplő árakból a Vevővel kötött külön megállapodásban és/vagy a kiadott
engedmény-rendszerben foglaltak szerint árengedményt adhat. Az árjegyzékben szereplő árak az
általános forgalmi adót tartalmazzák. Az Eladó jogosult az árakat változtatni és vállalja, hogy
árváltoztatási szándékáról a Vevőt tájékoztatja.
2.2 Egyedi termékek (nem széria termékek)
Egyedi termékek a Vevő igényeinek megfelelően egyedileg elkészített termékek.
Az Eladó az egyedi termékek árát külön ajánlatkérés alapján – kizárólag a Vevő specifikus igényei
szerint meghatározott termékekre vonatkozóan – küldi meg a Vevő részére.
Amennyiben a Vevő a visszaigazolás dátumát követő 3 munkanapon belül, a konkrét árak
ismeretében megrendelését nem módosítja, illetve azt részben vagy egészben nem vonja vissza, az
árakat elfogadottnak kell tekinteni és a megrendelést az Eladó teljesíti.
3. Megrendelés, megrendelés visszaigazolása
Az Eladó a hozzá e-mailen érkezett egyértelmű, a megrendelt termékek pontos megjelölését
(megnevezés, mennyiség, terméktípus, kivitel stb.) és a teljesítés kívánt időpontját magukba foglaló
írásbeli megrendelést fogad el. Az Eladó a Vevő megrendelését – a tervezett szállítási, illetve részszállítási határidők megjelölésével – visszaigazolja. A megrendelés az Eladó számára a megrendelés
visszaigazolását, illetve konkrét szerződéskötés esetén a szerződés aláírását követően jelent
szállítási kötelezettséget, csak abban az esetben, ha a Vevő ezt igényelte és igényét valamint annak
módját a megrendelésben feltüntette.
Egyedi termékek megrendelése esetén az Eladó előleg kifizetését kérheti, amely foglalónak
minősül. A rendelés visszaigazolás csak ezen összeg kifizetése és annak az Eladó által történt
átvétele után jelent szállítási kötelezettséget.
4. A megrendelés teljesítése, áruátvétel
Szállítási időpontnak az a nap számít, amikor az Eladó a Vevő megrendelése alapján visszaigazolt
áruk átvételét a teljesítés helyén a Vevő számára felajánlja.
Az áru átvétele a megrendelés visszaigazolásban, illetve szállítási értesítésben foglaltaknak
megfelelően történik.
A szerződő felek kötelesek egymást minden olyan tényről, adatról, és információról haladéktalanul
értesíteni, amely a felek között létrejött megállapodás teljesítését meggátolja, illetőleg lehetetlennéteszi vagy késlelteti.
Amennyiben a Vevő az átvételre felajánlott árut háromszori írásbeli felszólításra sem veszi át, az
Eladó jogosult a megrendelést semmisnek tekinteni. Ha a Vevő a megrendelt és visszaigazolt
termékeket nem, vagy csak részben veszi át, úgy az át nem vett mennyiség nettó árára vonatkozóan
a mindenkori jegybanki alapkamattal számolt kéthavi kamatot, valamint a csomagolási és szállítási
költséget (több termék esetén annak arányos részét) köteles meghiúsulási kötbér címén az Eladó
részére megfizetni. Egyedi termékek (nem széria termékek, zárlati rendszerek stb.) esetén az át nem
vett termékek értékének 100%-a, valamint a csomagolási és szállítási költség együttes összege a
meghiúsulási kötbér.
Amennyiben a szállítási határidőkkel az Eladó 30 munkanapnál hosszabb késedelembe esik, és a
Vevőnek külön megállapodás alapján jogos igénye merül fel a késedelmes teljesítésből eredő
kárának megtérítésére, a kártérítés összege a késedelmes szállítmány értékének időarányos
jegybanki kamattal számolt összege, de legfeljebb a késedelmes szállítmány értékének 10%-áig
terjedhet. A késedelemből eredő kárt a Vevőnek kell bizonyítania. A fentieken túlmenően további
igények nem érvényesíthetők.
Az áru átvételére – Eladóval kötött eltérő megállapodás hiányában – a teljes vételár és az esedékes
járulékos költségek maradéktalan kifizetését követően kerülhet sor.
5. Minőség, szavatosság
Az Eladó által szállított áruk minősége megfelel a mindenkori hatályos jogszabályok által előírt
minőségre vonatkozó követelményeknek. Az Eladót a Ptk.-ban foglalt szavatossági kötelezettségek
terhelik.
6. Fizetés
A leszállított termékek árának kifizetése az Eladó által kiállított számla alapján történik. Eltérő
megállapodás hiányában, a fizetés készpénzzel vagy banki átutalással lehetséges.
A fizetéseket úgy kell teljesíteni, hogy az összeg az esedékesség napjára az Eladó folyószámláján
jóváírásra (vagy beérkezésre) kerüljön. Ennek érdekében a Vevő az átutalásokat – az ünnep- és
munkaszüneti napok figyelembe vételével – köteles úgy időzíteni, hogy a fenti feltétel
maradéktalanul teljesüljön.
A Vevő késedelmes fizetése esetén a mindenkori jegybanki alapkamat másfélszeresét, mint
késedelmi kamatot köteles fizetni.
Fizetés esetén mindig a fennálló késedelmi kamat összege kerül először csökkentésre.
Ha a Vevő fizetőképességével kapcsolatban kétségek merülnek fel, az Eladó jogosult előrefizetést
illetve fizetési biztosítékot kérni. Ezen feltételeit az Eladó (szállítási szerződés vagy egyéb kétoldalú
megállapodás hiányában), mint a jelen ÁSZF-ben szereplő feltétel módosulását, a megrendelés
visszaigazolásban jelzi a Vevő részére. A Vevő az Eladóval szemben fennálló fizetési
kötelezettségébe semmilyen követelést nem számíthat be az Eladóval megkötött ez irányú
megállapodás nélkül.
Az előleg kifizetése a kiállított rendelés visszaigazolás alapján történik, melyről az Eladó az összeg
kézhezvételét követően előlegszámlát állít ki.
7. Tulajdonjog fenntartás
Az áru a vételár teljes kifizetését követően kerül a Vevő tulajdonába. A Vevő, amennyiben fizetési
kötelezettségeit az Eladó részére rendszeresen teljesíti, jogosult a tulajdonjogilag fenntartott áru
felett diszponálni. Az Eladónak jogában áll a fenntartott árut a Vevőtől visszakövetelni és a
szerződéstől elállni, amennyiben a Vevő a fizetési kötelezettségét határidőre illetőleg a jelen ÁSZFben meghatározott kötelezettségeit póthatáridő kitűzését követően sem teljesíti.
8. Vis-maiorVis-maiornak számítanak azok az Eladó szállítási kötelezettségének teljesítését akadályozó vagy
gátló körülmények, amelyeket az Eladó nem képes befolyásolni (pl. sztrájk, elemi csapás, a
szükséges alapanyagok általános hiánya, előre nem látható termelési zavarok, nem helyettesíthető
beszállítónál általános szállítási problémák, stb.).
A vis-maior fennállásáról az Eladó köteles a Vevőt a lehető leggyorsabban értesíteni. Vis-maior
esetén mindkét félnek jogában áll a megállapodást felbontani, az Eladó azonban a nem teljesítés
miatt kártérítés fizetésére nem kötelezhető.
9. Reklamációk, kártérítés
A Vevő köteles az árut az átadás helyén mennyiségileg átvenni. Vevő mennyiségi kifogását az
átvétel napján, valamint az azt követő munkanapon érvényesítheti, ezt követően mennyiségi
reklamációra nem jogosult.
A Vevő köteles az árut minőségileg ellenőrzi és az észlelt hibákat legkésőbb az átvételtől számított
három naptári napon belül az Eladónak írásban bejelenteni, a hibás árut és a reklamáció
megalapozottságát bizonyító okmányokat az Eladó részére eljuttatni.
10. Egyéb rendelkezések
A Vevő számára tilos olyan vagy hasonló védjegyek, márkanév, termékcsomagolás, emblémák,
vagy egyéb jelek használata, amelyeket az Eladó alkalmaz abból a célból, hogy termékeit
megkülönböztesse más cégek termékeitől.
A Vevő az árut vagy annak bármely részét saját termékeként nem értékesítheti. A Vevő a termékek
exportértékesítésére külön megállapodás alapján jogosult. Ha a felek nem állapodnak meg
választott bírói eljárásban, akkor minden vitás ügyben az Eladó székhely szerinti illetékes
bíróságnak kell döntenie.
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre vonatkozóan a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
11. Érvényesség
Jelen Általános Szállítási Szerződés visszavonásig érvényes.

Veszprém, 2011. június 18.
Ciruskate Kft.